ALGEMENE VOORWAARDEN

 
1. LEDEN
Lid worden bij Sportcentrum Brothers kan uitsluitend door middel van het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier. Een lid is definitief lid op de datum van inschrijving. De overeenkomst is geldig voor onbepaalde periode tot weder opzegging.

2. LIDMAATSCHAP & BETALING
Bij inschrijving zal eenmalig een bedrag van €19,95,- in rekening worden gebracht. Een Sportcentrum Brothers clubpas is persoonsgebonden en eigendom van het lid, bij verlies of diefstal dient het lid een nieuwe clubpas aan te vragen tegen een betaling van € 5,-.

Kosten van een rittenkaart of vooruitbetaling voor een jaar kunnen bij inschrijving direct voldaan worden. Restitutie is onder geen beding mogelijk.

Sportcentrum Brothers behoudt zich het recht zonder overleg lidmaatschapskosten te verhogen of verlagen al naar gelang de economische ontwikkeling in Nederland. Leden worden hier tijdig van op de hoogte gesteld.

3. ACHTERSTAND
Het is niet toegestaan een contributie achterstand te hebben. Bij achterstand behoudt Sportcentrum Brothers het recht om toegang van het lid tot de sportschool (tijdelijk) te weigeren. Een lid die meer dan een maand contributie open heeft staan, zal in eerste instantie een betalingsherinnering krijgen. Na het verstrijken van het termijn voor de betalingsherinnering, ontvangt het lid een factuur. In geval van een factuur wordt er €15,- administratie en verzendkosten in rekening gebracht. Wanneer het lid niet aan de betalingsvoorwaarden kan voldoen, dan kan hij/zij beroep doen op een aparte betalingsregeling.

4. VAKANTIE, FEESTDAGEN & BEVRIEZINGEN
Vakantieweken en feestdagen zijn evenredig verrekend in de contributie. De lessen die wel doorgaan worden gerekend als service vanuit Sportcentrum Brothers . Het lidmaatschap kan niet tijdelijk bevroren worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, zwangerschap of ongeval welke langer duren dan één maand kan het lid een verzoek indienen om het abonnement tijdelijk te bevriezen.

5. BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
Een abonnement bij Sportcentrum Brothers is maandelijks opzegbaar na verstrijken van de minimale looptijd vermeld op de inschrijving. Een opzegging als lid van Sportcentrum Brothers kan alleen door middel van het inleveren van een uitschrijfformulier en is pas geldig wanneer deze door beide partijen is ondertekend. Beide partijen nemen een bewijs van opzegging in ontvangst. Hierbij dient een opzegtermijn van minimaal een kalendermaand in acht te worden genomen. Opzeggingen anders dan een uitschrijfformulier worden niet in behandeling genomen. Personen onder de 18 jaar dienen een ouder/voogd het uitschrijfformulier te laten ondertekenen.
Opzegging dient voor de 1e van de volgende maand te geschieden. Leden die een rittenkaart hebben, hoeven geen uitschrijfformulier in te leveren om het lidmaatschap te beëindigen. Een rittenkaart loopt af na volledig gebruik of het verstrijken van een periode van een jaar.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Sportcentrum Brothers is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van de eigendommen van het lid en/of lichamelijk letsel van het lid in en om de sportschool. Sportcentrum Brothers kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

7. WANGEDRAG
Sportcentrum Brothers behoudt het recht leden die zich schuldig maken aan wangedrag of smet werpen op de naam van de sportschool en/of de medewerkers tijdelijk of voorgoed de toegang te ontzeggen. (Zien ons huis- en gedragsregels.)

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend intern gebruikt.

Regelmatig worden er foto’s en video’s gemaakt binnen Sportcentrum Brothers voor gebruik op Sociale Media. Wanneer een lid hier bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dit melden.

GEEF JE OP
VOOR EEN PROEFLES

OF NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO, BROTHERS FOR LIFE!